Mentalbeskrivning Vindruvekullen /
Mental profile Grape litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan
Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Luna Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Kanel, Temper, Ego

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka
Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral. Luna Följer med villigt. Engagerar sig. Kanel, Temper, Ego Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Accepterar/ är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Luna, Kanel, Temper, Ego

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv. Luna, Kanel,Ego
Leker aktivt, startar snabbt. Temper Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Luna, Temper,Ego Griper direkt med hela munnen. Kanel Griper direkt, hugger föremålen.
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter- drar emot, släpper, tar om. Luna, Temper, Ego Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Kanel Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej. Temper 2, Ego 1,2 Startar men avbryter. Luna 1, Kanel 1,Temper 1 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet. Kanel 2 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Luna 2
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Luna 1,2, Temper 1,2, Ego 1,2 Griper ej, nosar på föremålet. Kanel 1,2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Luna
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar. Temper
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa. Kanel, Ego Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Ego Intresserad, följer fig. utan avbrott. Luna, Kanel, Temper
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar. Kanel, Temper Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del.
Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del. Ego

Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del. Luna
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad.
Luna, Kanel
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Ego Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
Temper
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Luna, Kanel
Leker ej men visar intresse. Temper
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Ego Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Luna, Kanel Blir aktiv men avbryter. Temper Är aktiv med. fig när denne är aktiv.
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. Ego
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Kanel
Flyr högst 5 meter. Ego Flyr mer än 5 meter. Luna, Temper
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden. Luna, Kanel, Ego Visar enstaka hotbeteenden. Temper Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Luna Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden. Kanel, Temper, Ego Går fram till overall-en när föraren står Bredvid.
Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver.
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Ego Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Luna, Kanel, Temper Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Luna, Kanel, Temper,Ego Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Temper, Ego
Flyr högst 5 meter. Kanel
Flyr mer än fem meter. Luna
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Luna
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden. Kanel, Ego Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Temper Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver. Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Temper Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Luna Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Kanel, Ego Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Luna, Kanel, Temper, Ego Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden. Kanel Visar enstaka hotbeteenden. Temper

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Luna, Ego

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Temper, Ego
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Luna, Kanel Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö.
Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering Kanel
Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Ego Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Temper Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen. Luna
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Luna, Temper Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Ego Går fram till spöket när fö. står bredvid. Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Kanel
Går fram till spöket utan hjälp.
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Luna, Temper
Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig. bjuder. Kanel, Ego Tar kontakt själv. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse. Luna Leker- startar långsamt men blir aktiv. Kanel, Temper, Ego
Leker aktivt- startar snabbt. Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej.
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Luna, Kanel, Temper, Ego Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Temper Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet. Luna, Ego
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/Föraren avstår skott. Kanel* (hon är ej skottberörd...)

* Gå till Kanels sida för att läsa mer *

Tillbaka till Vindruvekullen / Back to Grape litter