Mentalbeskrivning Tulpankullen /
Mental profile Tulip litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Toffer, Kira, Nova

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral.
Kira, Nova
Följer med villigt. Engagerar sig.
Toffer
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Accepterar/ är neutral.
Nova
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Toffer, Kira

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Kira, Nova
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Toffer
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Nova Griper direkt med hela munnen.
Toffer, Kira
Griper direkt, hugger föremålen
2 c LEK 1 Dragkamp Biter ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Nova
Biter- drar emot, släpper, tar om.
Toffer, Kira
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej.
Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
Toffer 1,2, Kira 1, 2, Nova, 1,2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Nova 1
Griper ej, nosar på föremålet. Nova 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Kira 1, 2

Griper direkt, släpper.
Toffer 1
Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
Toffer 2
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.
Kira, Nova
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa.
Toffer
Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma.
Kira
Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Nova
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Toffer
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar.
Toffer, Kira
Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del. Nova
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad. Nova
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.

Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning.
Kira
Går fram direkt till fig. utan hjälp.
Toffer
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Nova
Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Toffer, Kira
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Nova
Blir aktiv men avbryter
Är aktiv med. fig när denne är aktiv.
Toffer
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.
Kira
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Toffer, Nova
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
Kira
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden:
Visar enstaka hotbeteenden.
Kira, Nova
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Toffer
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram.
Kira
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden.
Toffer, Nova
Går fram till overall-en när föraren står Bredvid.

Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver.
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna.
Kira
Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Toffer, Nova
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Toffer, Nova
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Kira
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Toffer, Nova
Flyr högst 5 meter.
Kira
Flyr mer än fem meter.
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Kira
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden. Nova
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.
Toffer
Går fram till skramlet utan hjälp.
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver.
Toffer, Kira
Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Nova Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Toffer, Kira
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Nova Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Toffer, Kira, Nova

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Toffer
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Nova
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Kira
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Toffer, Kira, Nova
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd.
Kira
Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Nova Går fram till spöket när fö. står bredvid.
Toffer
Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Nova
Besvarar kontakt när fig. bjuder.
Toffer, Kira
Tar kontakt själv. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.
Leker- startar långsamt men blir aktiv. Nova
Leker aktivt- startar snabbt.
Kira
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
Toffer
9 b LEK 2 Gripande Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Nova
Griper direkt med hela munnen.
Toffer, Kira
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Toffer
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet.
Kira
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott Nova*
          *Föraren avstår skott

Tillbaka till Tulpankullen / Back to Tulip litter