Mentalbeskrivning Sherwoodkullen /
Mental profile Sherwood litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan
Minx
Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan.
Tia, Robin
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Princess

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
Arn

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Minx
Följer med hela sträckan. Neutral.
Tia, Robin, Princess
Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
Arn
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Minx
Accepterar/ är neutral.
Tia, Robin, Princess
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.
Arn

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv. Princess
Leker aktivt, startar snabbt.
Minx, Tia, Robin
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Arn
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Minx, Princess
Griper direkt med hela munnen. Arn, Robin
Griper direkt, hugger föremålen.
Tia
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej.
Minx
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter- drar emot, släpper, tar om.
Princess
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper.
Tia, Arn, Robin
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej.
Arn 1, 2
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Minx 1, 2, Tia 2, Robin 1, Princess 1
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet. Tia 1, Robin 2, Princess 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Minx 1, 2, Arn 1, 2
Griper ej, nosar på föremålet.
Tia 1, 2, Robin 1, Princess 1, 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Robin 2

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.
Tia, Princess
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.
Minx, Robin
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa. Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
Arn
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad
Arn
Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Minx, Tia , Robin, Princess
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar.
Tia, Arn, Robin
Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del.
Princess
Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.
Minx
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad.
Minx, Tia
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Arn, Robin, Princess Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Minx, Tia
Leker ej men visar intresse.
Arn, Princess
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Robin
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse.
Minx, Tia, Arn
Blir aktiv men avbryter. Robin, Princess Är aktiv med. fig när denne är aktiv.
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Arn
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Tia, Princess
Flyr högst 5 meter.
Minx
Flyr mer än 5 meter. Robin
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden: Visar enstaka hotbeteenden.
Minx
, Tia, Arn, Robin
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Princess
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Robin Går fram när föraren sitter på huk och talar till overall-en lockar på hunden.
Minx, Tia, Princess
Går fram till overall-en när föraren står Bredvid.
Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
Arn
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver.
Minx, Tia, Arn, Princess
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Robin Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Tia , Robin, Princess
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Minx
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Arn
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Tia, Arn
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än fem meter.
Minx, Robin, Princess
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.
Tia
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.
Minx, Robin
Går fram till skramlet utan hjälp.
Arn, Princess
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver.
Tia, Arn, Princess
Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna.
Minx, Robin
Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Minx, Tia, Princess Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Robin Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Arn Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Robin

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Tia

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Arn, Princess
Visar hotbeteenden och flera attacker.
Minx
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Arn , Robin
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Minx
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Tia, Princess
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö.
Arn
Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering
Tia, Princess
Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Robin Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
Minx
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Minx, Tia, Robin Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Arn Går fram till spöket när fö. står bredvid. Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet.
Princess
Går fram till spöket utan hjälp.
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök
Minx, Tia
Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig. bjuder. Robin Tar kontakt själv. Balanserad.
Arn, Princess
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej.
Princess

Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Minx, Tia
Leker aktivt- startar snabbt.
Arn , Robin
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej.
Princess
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Minx
Griper direkt med hela munnen.
Tia, Arn, Robin
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Tia, Robin
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet.
Arn
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/Föraren avstår skott
Minx, Princess (avstår skott)

Tillbaka till Sherwoodkullen / Back to Sherwood litter