Mentalbeskrivning OS-kullen /
Mental profile Olympic Games litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Baileys, Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Kate, Mynta

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral. Aldo, Tim, Mizty,
Följer med villigt. Engagerar sig. Baileys, Ozzy, Deedee, Kate, Mynta
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren. Accepterar/ är neutral.
Baileys, Mizty,

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Kate, Mynta

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Baileys, Ozzy, Tim, Deedee, Mizty, Kate, Mynta Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Aldo,
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Kate

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Baileys, Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Mizty,

Griper direkt med hela munnen. Mynta
Griper direkt, hugger föremålen.
2 c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Kate Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Baileys Biter- drar emot, släpper, tar om. Ozzy, Tim, Mizty, Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Deedee, Mynta Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper. Aldo,
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej. Ozzy 1, 2 Startar men avbryter. Baileys 2, Kate 2 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet. Baileys 1, Aldo 1,2, Tim 1,2, Deedee 1,2, Mizty 1,2, Kate 1, Mynta,2 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Baileys 2, Ozzy 1,2, Kate 2, Mynta 1,2 Griper ej, nosar på föremålet. Baileys 1, Tim 1,2, Deedee 1,2, Mizty 1,2, Kate 1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Aldo 1,

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek. Aldo 2,
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Deedee, Mizty, Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar. Baileys, Mynta
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa. Ozzy, Aldo, Tim, Kate Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Tim, Deedee, Intresserad, följer fig. utan avbrott. Baileys, Ozzy, Mizty, Kate, Mynta Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Aldo, Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök

5 b AVST.LEK Hot/aggr

Inga skall eller morrningar. Baileys, Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Kate, Mynta Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbeteenden, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad. Tim, Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden. Mizty, Kate
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp. Baileys, Ozzy, Aldo, Deedee, Mynta
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Tim, Leker ej men visar intresse. Baileys Leker, griper för-siktigt, släpper, drar ej emot. Ozzy, Deedee, Mizty, Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Aldo, Mynta Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Tim, Kate Blir aktiv men av-bryter. Baileys, Ozzy, Mizty, Är aktiv med. fig när denne är aktiv. Aldo, Mynta
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. Deedee,
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Deedee, Mynta Hukar sig och stannar. Baileys, Kate Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Ozzy, Aldo, Flyr högst 5 meter. Tim, Mizty, Flyr mer än 5 meter.
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden. Ozzy, Kate, Mynta Visar enstaka hot-beteenden. Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Visar flera hot-beteenden under längre tid. Baileys Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Aldo, Mizty, Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden. Kate Går fram till overall-en när föraren står Bredvid. Baileys Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Ozzy, Tim, Deedee, Mynta
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver. Baileys, Ozzy, Tim, Deedee, Kate, Mynta Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Aldo, Mizty, Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Ozzy, Aldo, Deedee, Mizty, Mynta Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid ett tillfälle. Kate Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid minst två tillfällen. Baileys, Tim, Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Baileys, Deedee, Mynta Hukar sig och stannar. Ozzy, Aldo, Tim, Kate Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Mizty, Flyr högst 5 meter. Flyr mer än fem meter.
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden. Mizty Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp. Baileys, Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Kate, Mynta
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Inga tempo föränd-ringar eller undan-manöver. Baileys, Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Kate, Mynta

Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Kate, Mynta Stannar upp. Luktar/
tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Baileys
Stannar upp. Luktar/
tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Ozzy,
Biter i/lek mot ljud-
källan. Intr. minskar efter hand.
Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbete-enden. Mizty, Visar enstaka hotbe-teenden. Ozzy, Tim,

Visar flera hotbete-enden under längre tid. Baileys Aldo, Deedee, Kate, Mynta

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Baileys, Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Kate, Mynta Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Mynta Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Baileys, Ozzy, Deedee, Mizty, Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Aldo, Kate Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen. Tim,
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Aldo, Kate Går fram till spöket när fö. står bredvid. Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Baileys, Tim, Mizty, Går fram till spöket utan hjälp. Ozzy, Deedee, Mynta
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller und-viker kontaktförsök Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig. bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Baileys, Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Kate, Mynta Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv. Baileys, Mizty, Leker aktivt- startar snabbt. Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Kate, Mynta Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej. Kate
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Baileys Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Ozzy, Aldo, Tim, Deedee, Mizty, Griper direkt med hela munnen. Mynta Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen be-rördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Baileys, Aldo, Tim,Deedee, Mizty, Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet. Ozzy, Kate Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Mynta* Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.
        * Mynta är inte skottberörd, som ni ser har hon ett stort mod och en enorm nyfikenhet som gjorde att hon helt enkelt inte ville leka vidare med Heidi utan ville bara bort och kolla av skytten.

Tillbaka till OS-kullen / Back to Olympic Games litter