Mentalbeskrivning våra hundar /
Mental profile our dogs

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Seadra, Timber Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Flizan, Diam

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral. Seadra, Timber Följer med villigt. Engagerar sig.
Flizan, Diam
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren. Timber Accepterar/ är neutral. Diam Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Seadra, Flizan Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Timber Leker- startar långsamt men blir aktiv. Flizan, Diam Leker aktivt, startar snabbt.
Seadra
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Timber, Diam Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Seadra, Flizan
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålen
2 c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Timber, Diam
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Flizan Biter- drar emot, släpper, tar om. Seadra Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej.
Flizan 1*
Startar men avbryter.
Flizan 2*
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Diam 2 Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
Seadra 1,2, Timber 1,2, Diam 1
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Flizan 1*, 2*, Timber 2
Griper ej, nosar på föremålet. Seadra 1, Timber 1, Diam 1,2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Seadra 2

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Flizan, Timber Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.
Seadra, Diam
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa. Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Flizan, Diam Intresserad, följer fog. utan avbrott. Seadra, Timber Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar. Timber, Diam Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Seadra Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.
Flizan
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del. Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad. Flizan, Timber Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Seadra Går fram direkt till fig. utan hjälp. Diam
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Flizan, Timber, Diam
Leker ej men visar intresse. Seadra Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse.
Flizan, Timber
Blir aktiv men avbryter . Diam Är aktiv med. fig när denne är aktiv.
Seadra
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Timber Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Seadra, Flizan, Diam Flyr mer än 5 meter.
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden. Timber Visar enstaka hotbeteenden. Seadra, Flizan, Diam Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overall-en lockar på hunden.
Seadra, Flizan,
Timber, Diam
Går fram till overall-en när föraren står Bredvid.
Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver. Seadra Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Flizan Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Timber, Diam Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Timber, Diam Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Flizan
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Seadra
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Timber Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Seadra, Diam
Flyr högst 5 meter.
Flizan
Flyr mer än fem meter.
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.
Flizan, Diam
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Seadra, Timber Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp.
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver. Seadra, Flizan, Timber Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Diam Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Timber, Diam Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällaan vid ett tillfälle. Seadra, Flizan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Diam

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Seadra, Flizan, Timber

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Flizan,Timber, Diam Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Seadra
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll.
Seadra
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Timber
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
Flizan, Diam
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Flizan, Timber Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden.
Seadra, Diam
Går fram till spöket när fö. står bredvid. Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Timber Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt när fig. bjuder.
Seadra, Flizan, Diam
Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Timber Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Seadra, Flizan, Diam
Leker aktivt- startar snabbt. Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej. Timber Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Flizan, Diam Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
Seadra
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Diam, Timber
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet. Flizan Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet.
Seadra
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott

Tillbaka till våra hundar / Back to Our Dogs