Mentalbeskrivning Maple Leaf kullen /
Mental profile Maple Leaf litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Silver, Lotus, Flamman, Crazy

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral. Silver, Lotus, Flamman, Crazy
Följer med villigt. Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Accepterar/ är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Silver, Lotus, Flamman, Crazy

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Lotus Leker- startar långsamt men blir aktiv. Flamman, Crazy
Leker aktivt, startar snabbt. Silver
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Lotus Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Silver, Flamman, Crazy Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålen
2 c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Lotus, Flamman
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter- drar emot, släpper, tar om. Silver
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Crazy Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej. Silver 2, Lotus 2, Crazy 2 Startar men avbryter. Flamman 1,2

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet. Silver 1, Lotus 1, Crazy 1
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Silver 2, Lotus 2, Flamman 1,2, Crazy 2 Griper ej, nosar på föremålet. Silver 1, Lotus 1, Crazy 1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.
Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar. Silver, Lotus

Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa.
Flamman, Crazy
Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Silver, Lotus, Flamman, Crazy
Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar. Silver, Lotus, Crazy
Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Flamman Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad. Lotus, Flamman, Crazy
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.

Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp. Silver
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Lotus, Flamman, Crazy
Leker ej men visar intresse. Silver
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Silver, Lotus, Flamman, Crazy
Blir aktiv men avbryter
Är aktiv med. fig när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Silver, Crazy Flyr högst 5 meter. Lotus, Flamman
Flyr mer än 5 meter.
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden:
Silver
Visar enstaka hotbeteenden.
Lotus, Flamman, Crazy
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Flamman
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden. Lotus

Går fram till overall-en när föraren står Bredvid. Silver

Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet. Crazy
Går fram till overallen utan hjälp
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver. Lotus, Crazy
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Silver, Flamman
Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Lotus, Flamman, Crazy
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Silver
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Crazy
Flyr högst 5 meter.
Flamman
Flyr mer än fem meter. Silver, Lotus
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Crazy
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden. Flamman
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Lotus
Går fram till skramlet utan hjälp. Silver
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver. Lotus, Flamman
Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Silver Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Crazy
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Silver, Lotus, Crazy
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Flamman Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden.Lotus, Crazy Visar enstaka hotbeteenden. Silver

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Flamman

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Crazy Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Lotus
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Silver, Flamman
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Lotus, Crazy Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Silver
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
Flamman
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Flamman
Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Crazy Går fram till spöket när fö. står bredvid.
Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Silver
Går fram till spöket utan hjälp. Lotus
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Flamman Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt när fig. bjuder.
Crazy
Tar kontakt själv. Balanserad. Silver, Lotus
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse. Lotus, Flamman
Leker- startar långsamt men blir aktiv. Crazy
Leker aktivt- startar snabbt. Silver
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej. Lotus, Flamman

Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Silver, Crazy
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Crazy
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott Silver, Lotus, Flamman*
          *Föraren avstår skott

Tillbaka till Tulpankullen / Back to Tulip litter