Mentalbeskrivning Halloween kullen /
Mental profile Halloween litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan.
Hazel, Kelly, River,
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Sallie, Jack

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla. Mojo, Pila, Hera

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral. Hazel, River, ,
Följer med villigt. Engagerar sig.
Kelly, Sallie, Jack, Mojo, Hera
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller. Pila
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Accepterar/ är neutral.
Hazel, Kelly, ,

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Sallie, River, Jack, Mojo

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende. Pila, Hera

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv. Hazel, Kelly, River, ,
Leker aktivt, startar snabbt. Sallie, Mojo, Pila, Hera
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Jack
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Hazel, Kelly, Sallie, River, Jack , Mojo, Pila, Hera Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålen
2 c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Pila
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. River
Biter- drar emot, släpper, tar om. Hazel, Kelly, Sallie, Jack, Mojo, Hera Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej. Pila 1, Hera 2 Startar men avbryter. Hera 1

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Hazel 1,2, Kelly 1, River 1,2
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet. Kelly 2, Sallie 1,2, Jack 1,2, Mojo 1,2, Pila 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Sallie 1, Pila 1, Hera 1, 2
Griper ej, nosar på föremålet. Hazel1, 2, Kelly 1,2, Sallie 2, River 1,2, Jack 1,2, Mojo 2,2, Pila 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.
Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.
Hazel, Sallie, Mojo, Pila
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.Hera

Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa.
Kelly, River, Jack
Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Kelly,

Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Hazel, Sallie, River, Jack, Hera

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mojo, Pila
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar. Hazel, Kelly, Sallie, Jack, Hera
Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Mojo, Pila Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del. River
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad. Hazel, Kelly, River, Jack, Hera
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.

Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp. Sallie, Mojo, Pila
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Hazel, Kelly, River, Jack, Mojo, Pila, Hera
Leker ej men visar intresse. Sallie
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Hazel, Kelly, River, Jack, Mojo, Pila, Hera
Blir aktiv men avbryter
Är aktiv med. fig när denne är aktiv. Sallie

Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. River, Pila Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Hazel, Kelly, Jack, Mojo Flyr högst 5 meter. Sallie, Hera
Flyr mer än 5 meter.
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden:
Hazel, River, Jack, Mojo, Hera
Visar enstaka hotbeteenden. Kelly, Sallie, Pila
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Kelly
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden. Hazel, River, Jack, Hera
Går fram till overall-en när föraren står Bredvid. Sallie, Mojo

Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp . Pila
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver. Jack, Mojo, Pila, Hera
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Kelly, Sallie, River
Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Hazel
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Hazel, River, Jack, Mojo
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Kelly, Sallie, Pila
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Hera
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Jack
Hukar sig och stannar.
Hazel, River, Pila
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Kelly, Sallie
Flyr högst 5 meter.
Mojo
Flyr mer än fem meter. Hera
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden. Hazel, River
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Kelly, Hera
Går fram till skramlet utan hjälp. Sallie, Jack, Mojo, Pila
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver. Hazel, Kelly, Sallie, River, Jack, Pila, Hera
Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Mojo Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Kelly, River, Jack
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Hazel, Mojo, Pila, Hera Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Sallie
Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Kelly, River,

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Hazel, Sallie, Jack, Mojo, Pila

Visar flera hotbeteenden och någon attack.Hera
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. River, Hera
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kelly, Sallie, Jack
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Hazel, Mojo, Pila
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Hazel, Pila Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering. Mojo, Hera Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Sallie, Jack
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen. Kelly, River
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Kelly, River
Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Hazel, Sallie, Jack, Hera Går fram till spöket när fö. står bredvid.
Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp. Mojo, Pila
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök River Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Hazel
Besvarar kontakt när fig. bjuder. Kelly, Sallie, Hera
Tar kontakt själv. Balanserad. Jack, Mojo, Pila
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej. River,

Leker ej men visar intresse. Hazel, Kelly, Sallie, ,
Leker- startar långsamt men blir aktiv. Mojo, Pila, Hera
Leker aktivt- startar snabbt. Jack
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej. River, Jack, Hera

Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Sallie, Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Hazel, Kelly,Mojo, Pila
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Hazel, Sallie, River, Jack, Mojo, Pila, Hera
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet. Kelly
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.
         

Tillbaka till Tulpankullen / Back to Tulip litter