Mentalbeskrivning Cocktailkullen /
Mental profile Cocktail litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Winna, Kody, Nixon

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
Trix

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral.
Nixon
Följer med villigt. Engagerar sig.
Kody
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
Trix, Winna
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Accepterar/ är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Winna, Kody, Nixon

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.
Trix

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Trix,Winna, Kody, Nixon
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Trix, Nixon
Griper direkt med hela munnen.
Winna, Kody
Griper direkt, hugger föremålen
2 c LEK 1 Dragkamp Biter ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Kody
Biter- drar emot, släpper, tar om. Trix, Winna, Nixon Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej. Trix 1, 2, Kody 2
Startar men avbryter.
Winna 2
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Kody 1
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
Winna 1,Nixon 1
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Nixon 2
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Trix 1, 2, Winna 2, Kody 2, Nixon 2
Griper ej, nosar på föremålet.
Winna 1, Kody 1, Nixon 1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.
Nixon
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.
Winna, Kody
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa.
Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
Trix
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Trix, Kody Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Winna, Nixon
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar. Trix, Kody, Nixon Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.
Winna
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad.
Trix
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.
Winna
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning.
Nixon
Går fram direkt till fig. utan hjälp.
Kody
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Trix
Leker ej men visar intresse.
Winna, Kody
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Nixon
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse.
Trix
Blir aktiv men avbryter
Kody
Är aktiv med. fig när denne är aktiv.
Winna, Nixon
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Kody
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Trix
Flyr högst 5 meter.
Winna, Nixon
Flyr mer än 5 meter.
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden:
Winna
Visar enstaka hotbeteenden.
Trix,
Nixon
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Kody
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overall-en lockar på hunden.
Trix
Går fram till overall-en när föraren står Bredvid.
Kody, Nixon
Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet.
Winna
Går fram till overallen utan hjälp
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver.
Trix,
Winna, Nixon
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna.
Kody
Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Winna, Nixon
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Trix
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Kody
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.
Trix, Winna, Kody
Hukar sig och stannar.
Nixon
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än fem meter.
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.
Nixon
Går fram till skramlet utan hjälp.
Trix, Winna, Kody
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver. Trix, Winna, Kody, Nixon Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Trix, Winna, Kody, Nixon Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden.
Kody
Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Winna, Nixon

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Trix
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Nixon
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Trix, Winna, Kody
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Trix
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
Winna, Kody, Nixon
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Trix,Kody, Nixon Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när fö. står bredvid. Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet.
Winna
Går fram till spöket utan hjälp.
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök
Nixon
Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt när fig. bjuder.
Trix, Kody
Tar kontakt själv. Balanserad.
Winna
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej.
Kody

Leker ej men visar intresse.
Winna
Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Nixon
Leker aktivt- startar snabbt.
Trix, Nixon
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej.
Trix, Kody
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Winna
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Trix,Winna
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet.
Kody
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott
Nixon

Tillbaka till Cocktailkullen / Back to Cocktail litter